Ervaringen van Jeelo-scholen

De Jeelo-community groeit. Dat betekent dat steeds meer scholen allerlei ervaringen opdoen die weer uitgewisseld kunnen worden met andere scholen. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn de 3 pijlers: het belang van het betrekken van de omgeving bij het leren, het samen leren en het overleggen met de leerling over het leren.

Elke school werkt weer anders met Jeelo. Lees hier hoe scholen hun onderwijs met Jeelo naar eigen inzicht vormgeven.

“Je doet het nooit
fout als je 112 belt.
Alleen als je het
voor de lol doet.”

leerling Sil,
St. Martinusschool

Burgerschap en schoolbrede samenwerking op de Graswinkel

Burgerschap en schoolbrede samenwerking op de Graswinkel

Op Basisschool Valkenburg

Groepsdoorbrekend werken op Basisschool Valkenburg

Op De Rietgors

Maatwerk voor ieder kind op kleine school De Rietgors

Op basisschool Sint Willibrordus

Meerbegaafde kinderen uitdagen op de Willibrordusschool

De rijkdom van diversiteit benutten op basisschool Het Element

Geen begrijpend lezen meer op bassischool St Oda

Samenwerken met de kinderopvang op IKC De Gouden Griffel

WO met taal in hoeken en circuits op OBS De Schittering

De 3 pijlers van Jeelo-scholen

Jeelo-scholen bouwen tijdens de projecten aan 3 pijlers.

  • Samen leven: Leerlingen leren inzien waarom ze iets leren en krijgen het gevoel: Ik heb er zin in! Om dit te bereiken worden bij elk project organisaties in de buurt van de school betrokken bij het leren.
  • Samen werken: Leerlingen krijgen het gevoel: Ik kan het! In de projecten ligt de nadruk op competenties. Alle 21ste-eeuwse vaardigheden komen aan bod.
  • Zelfstandig leren: Leerlingen krijgen het gevoel: Ik hou vol! Zelfstandig leren kunnen leerlingen niet vanzelf. Het ‘leren leren’ is daarom een rode draad door alle projecten.
Video afspelen

Van Brede school Kwintijn, Raalte
Project Omgaan met elkaar: Leerlingen laten zien hoe leuk het is dat we allemaal verschillend zijn.

De werkwijze van Jeelo-scholen

Om aan de 3 pijlers van Jeelo te werken, maken Jeelo-scholen ruimte op het lesrooster voor 5 à 10 uur per week. Bij integratie van taal is dit circa 15 uur per week. Jeelo vervangt methodes voor wereldoriëntatie-breed en kunstzinnige oriëntatie. Waar mogelijk worden taaldoelen geïntegreerd en naar eigen keuze kunnen scholen taalmethodes vervangen. Op termijn kan dat ook voor rekenen en Engels.

  • Kartrekkers maken het jaarplan. De Jeelo-school maakt een jaarplan voor 6 projecten. Het jaar erna doet de school de andere 6 projecten. Groep 1 tot en met 8 starten tegelijk met een project en sluiten het ook samen af. De kartrekkersgroep van de school stelt dit jaarplan op.
  • Het team bereidt samen het project voor. Teams bereiden samen de projecten van Jeelo zorgvuldig voor. Leerkrachten verdelen taken en benutten elkaars talenten. De leeromgeving van de school wordt verkend en maatschappelijke organisaties worden ingeschakeld. Het team legt de afstemming vast in een beknopt projectplan. Er is sprake van teamwork vooraf. Dit bespaart tijd tijdens en na het project.
  • Leerlingen werken op werkplekken in circuits. Leerlingen gaan aan de slag op verschillende werkplekken in en om de school, al dan niet groepsdoorbrekend. Leerkrachten organiseren hiervoor circuits. Ze hebben zo ruimte voor de begeleiding van groepjes en individuele leerlingen bij het behalen van hun leerdoelen. Ze geven klassikale instructie waar nodig. De school heeft per 5 leerlingen een tablet of pc.
  • Leerkrachten hebben ruimte voor begeleiding van leerlingen. Omdat tijdens het project de resultaten in Mijn Jeelo worden geregistreerd, hebben leerkrachten geen nawerk en hebben ze meer mogelijkheden om individuele leerlingen te volgen. De leerkracht bespreekt persoonlijke ontwikkelplannen met de leerlingen en arrangeert leerroutes op maat in overleg met hen. Leerlingen werken zo aan leerdoelen die er voor hen toe doen.

Wil je ervaringen van Jeelo-scholen horen over wat Jeelo voor hun school betekent? Meld je hier aan.